El meu portfoli de valencià per a la 3a avaluació. Curs 2009-2010

MANIFEST A FAVOR D'ELIMINAR LA SELECTIVITAT DESPRÉS DEL SICLE SUPERIOR I EL BATXILLERAT


La conselleria no hauria de ser tant exigent i tan estricta amb els estudiants de cicle de grau superior; aquests estan estudiant una professió i no estudien assignatures de batxiller i els de conselleria volen posar una normativa perquè facen un examen de selectivitat (el mateix que als de batxiller),amb les assignatures de batxiller, cosa que pareix quasi impossible que l´aproven.

Una altra injustícia també es produeix amb els alumnes de batxiller perquè ¿no han estat estudiant suficient durant els dos anys de batxiller perquè després se la juguen tot a un examen?
El batxiller és una prova molt dura i no és fàcil de superar perquè després se la juguen tot a un últim examen que pot decidir la seua vida.
Si no s'aprova batxiller el més recomanable és que un es col·loque en un grau superior, però és que lo millor és que ara també volen fer un examen per a passar a la Universitat , cosa que abans no hi havia, i si no aproven eixa prova perquè es posen nerviosos?, mai no podran elegir una carrera que els agrada perquè a lo millor no els ha eixit bé un examen.
Demanem que no posen eixa normativa i que no posen examen de selectivitat, ni per als de batxiller ni per als de cicles de grau superior.


NOTA: 0,2/0,5
La idea està clara, però el manifest està expressat d'una manera molt col·loquial. Canvieu-lo més encara en un estil més formal.


Adrian Delgado Granados
Mario Doria Cañizares 4ºV-

- LA DIVINA TRAMOIA

MÒDUL A.
1.-Què és una farsa teatral? Per què l'obra de Molins ho és?
Una farsa es mostrar fets exagerant la realitat. Amb l´intenció de que el públic capte una realitat evident. Moltes vegades criticant situacions de tipo social. Els temes y personajes poden ser fantástics, però deben resultar creíbles i verosímils. Encara que en la farsa es predomina un estil còmic, s´han escrit farses en tots els registres teatrals. L`obra ho es perque mostra una realitat sobre el cel que no ès veritat, o no creiem que es veritat, perquè es suposa que en el cel no hi ha violencia, quan al principi de l´obra Déu pare té l´ull morat.
8.-Quins dos pardals d'un tir va matar l'autor en escriure l'obra?
Va subratllar les febleses i els canvis de jaqueta dde la classe política i burlar-se obertament i descaradament de la mitología que fonamenta bona part de la nostra cultura, i, a més posar sobre la taula la tirada perillosa –tant d´uns com dels altres –cap al pensament únic,a considerar-se com a portaveus d´una veritat única i exclusiva.

MÒDUL B.
1.-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies.
La trama principal es una crisi celestial a causa de la reducció alarmant de crients, mentre que les accions de satanas pujen molt. Deu Pare es veu obligat a pactar amb Satanàs la dissolució de l'infern i donar pas per al purgatori. Uns dels problemes secundaris es per exemple l´ùs del celestiol,que t´altera massa les ganes sexuals, que per que Déu no li volia donar una a Elisabet, ella li pegà una bufetadai l´hi deixà l´ull inflat
MÒDUL C.
5.-Quin és el paper de l'arcàngel Rafael? (29-30)
Rafel és el privat de Déu pare, es com el millor amic de Déu, el es l´encarregat d´aconsellar-lo, d´adorar-lo, i d´ajudar-lo en el treball donant-li concells

8.-Quines propostes fa Rafael per frenar l'ascens de Satanàs a la Terra? (33-34)
- Abocar-li els àngels de les set plagues o un altr diluvi universal
-Que Déu traguera altra vegada la seua còlera
-Revifar la inquisició
MÒDUL D.
2.-Explica la frase del Pare: “Ja no és com abans, Maria; les accions de Satanàs pugen i les nostres no se sostenen.” (44)
Que ara hi ha mes “no creients”, que creients i per això diuen que les accions de Satanàs pugen i els nostres (els creient) vaixen

4.-Opina breument sobre el debat entre Pare i Jesús sostingut en la pàgina 47.
Jo crec que deurien de deixar elegir a l´home, perqué si no ha fet res roïn no tenen perque castigar-lo amb alguna cosa que ell no vol (anar al cel)
MÒDUL E.
1.-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents. (Des de la 61 en avant). Li retornaran un poc de bellesa que li llevaren, li deixaran anar a concerts de música celestial al jardí de les Set Branques i fins a la plaça major , a canvi tots els que pequen aniran al purgatori no a l´infern Déu i l´ Esperit:estaben a favor
Elisabet i Miquel están en contra
MÒDUL F.

4.-Quins són els principis bàsics de Llucifer comentats en el diàleg amb Pare? (85)
Que ell preferix l´alliberament de l ´home i sempre lluitara contra l ´esclavatge diví
5.-Què simbolitza el canvi de “look” de Llucifer que li fa Pare? (89)
Una garantía, li va posar com quan treballaba amb ell (li va quitar la cua i les banyes), ell es sentía un àngel quasi normal