MODUL A
1-Què és una farsa teatral? Per què l'obra de Molins ho és?
Farsa teatral es un tipus d'obra on l'estructura i trama esta basades en situacions en que els personatges se comporten d´una manera no molt normal.
- perque en aquesta obra ocurrixen situacions que ala vida cotidiana no se donen normalment.

4-Defineix els conceptes de "sàtira", "farsa" i "paròdia". Quin és el que més s'adequa a l'obra i per què?
Sàtira: Subgenere líric que expressa indignacio cap a algú o alguna cosa.
farsa: es un tipus d'obra on l'estructura i trama esta basades en situacions en que els personatges se comporten d´una manera no molt normal.
paròdia: Obra que transforma ironicament un text.

MODUL B
1-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies.
la trama principal esta anunciant una gran crisi al cel on esta fent referencia ala situacio que esta vivint el pais en eixa epoca cuant es la transicio de espanya cap ala democracia. El deu pare se ve obligat a fer un pacte amb el Satanas perque els creients amb la gran crisi estan disminuint.

MODUL C
5.-Quin és el paper de l'arcàngel Rafael?
Es el que esta encarregat d´elegir a la mare de deu. I va triar a Elisabet.

10-Per què va ser expulsat a l'infern Satanàs?
Es va creurer igual que Deu i es va revelar, com aconsecuencia Deu el va desterrar.

MODUL D
1.-Quin problema hi ha entre Maria i Raquel, que provoca conflicte? (41 i més)
María creu que Raquel és una sinvergonya perque li posa ’l ull malalt a Deu Pare

5.-Per a què vol enviar l'Esperit a Polònia el personatge de Maria? (53)
Pera que coincidisca amb el papa y aixina fer que n´agueren mes creients.

MODUL E
1.-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents. (Des de la 61 en avant).
La idea de pactar amb Satanas es de L´Esperit. que consitix en eliminar l´infern pera solucionar la crisi del cel y aumentar la seua economia. Els que moren en pecat van al pulgatori y poc a poc solucionar sus pecats y entonces aniram al cel. Pero Deu no esta d´acord al principi pero alfinal l´acepta.

MODUL F
1.-Com veuen Jesus alguns personatges? què n´opinem? com és Jesus realment?
Cren que esta boig. Pero enrealidad es un jove molt llest peruqe no está d´acord amb el pacte que va a fer Deu amb Llucifer perque pensa que aixina les persones no son lliures en triar si anar al cel o l´infern.

5.-Què simbolitza el canvi de “look” de Llucifer que li fa Pare? (89)
Simbolitza una garantia de que el pacte entre el Cel i l'Infern i Deu Pare i Llucifer es va a llevar a fins al final y no ni haga cap problema.