El meu portfoli de valencià per a la 3a avaluació. Curs 2009-2010
-
MANIFEST A FAVOR DELS DRETS DE L’ALUMNAT
Al nostre institut hi ha nombrosos assumptes sobre el quals l’alumnat no esta d’acord. Entre ells, no poder anar-se’n a casa a última hora quant falta un professor, el fet de que als lavabos no hi haja ni paper higiènic ni sabó y per últim, no poder anar al servei en els canvis de classe.

En primer lloc parlarem del fet de no poder anar-se’n del institut quant falta un profesor. Creiem que es una pèrdua de temps que els alumnes es queden al institut a última hora quant un professor no esta, ja que aquest temps es pot aprofitar a casa, en temps de estudi o activitats diverses. Observem que el mes convenient es que els alumnes tinguen a la agenda una fulla signada pels pares on s´autoritze que el seu fill pot eixir del institut quant falta un professor a última hora, de aquesta manera nomes eixiran els alumnes que estiguen autoritzats per els seus pares, despreocupant-se el institut d'ells. També compartim que el fet de que la autorització del pares estiga a la agenda es una bona manera de que el alumnat sempre dispose d'ella.
En segon lloc, pensem que el que no hi haja ni paper higiènic ni sabó als lavabos es una injustícia, per les següents raons: primer, el paper y el sabó es un material que te que proporcionar l'institut; segon, l'alumne te dret a poder gaudir d’una higiene personal quant acaba de utilitzar el servei; y per últim, es clar que l'alumne pot dur paper de la seua casa però el que no pot portar es el sabó. Per aquests motius reclamem que als serveis deu d’haver-hi aquest materials que el centre deu de garantir.
Y per ultim, altre tema relacionat es l'impediment d'anar als lavabos en el canvi de classe, que es realment el moment mes indicat perque d'aquesta manera no es perd tant de temps de classe. Resulta que quan arribem al labavo a aquesta hora ens trobem amb la porta tancada, ja que el professor encarregat d'obrir també s'està canviant i no els poden controlar i no volen que es deterioren per un mal us d’ell, de manera que a meitat de classe has d'anar, si et deixen, perdent classe. Per això exigim que haja un professor de guàrdia a aquesta hora, i així tots sortim guanyant professorat i alumnat.
El que venim a dir es que tenim dret a no perdre temps, que en aquest nivell ens es molt important, i del qual no en tenim, per això tampoc volem malgastarlo a causa de la desconfiança dels profesors cap a nosaltres, que som suficients responsables com per a respetar els labavos, on ens han de proporcionar el necessari per fer ús d’ells.
PER: Irene García y Esther Coronado 4ºA.

http://19esther94.glogster.com/manifest/